Badania radioimmunologiczne i radioimmunometryczne

Badania radioimmunologiczne (RIA), wprowadzone do praktyki lekarskiej w 1960 r., pozwalają na dokładne oznaczenie poziomu hor­monów w płynach ustrojowych. Początkowo metoda radioimmunologiczna służyła do oznaczeń hormonów białkowych, później zaczęto ją stosować do oznaczeń innych substancji biologicznych mających właś­ciwości antygenowe. Dalsze lata przyniosły rozszerzenie metod radioimmunologicznych na substancje niskocząsteczkowe, takie jak le­ki, witaminy, sterydy, które same nie mają właściwości antygeno­wych, ale w połączeniu z białkami stają się antygenami i powodują powstawanie przeciwciał.

W badaniach RIA wykorzystuje się zjawisko tworzenia przez antygeny kompleksów ze swoistymi przeciwciałami. Podstawą ilościowego oznaczenia wartości substancji w badanym materiale bio­logicznym (krew, osocze) jest zjawisko konkurencyjnego wiązania an­tygenu znakowanego i nieznakowanego izotopem promieniotwórczym przez stałą ilość przeciwciał. Ponieważ antygen znakowany i nieznakowany mają takie samo powinowactwo do przeciwciał, w miarę zwiększania ilości antygenu nieznakowanego zmniejsza się wiązanie antygenu znakowanego. Efekt ten stanowi podstawę oznaczeń pozio­mu hormonów w organizmie człowieka.

Za pomocą metody RIA można oznaczyć bardzo niskie stężenia, rzę­du pikogramów na milimetr, zalicza się więc ona do metod o bardzo wysokiej czułości w porównaniu z testami biologicznymi. Zaletą tej metody jest to, że może ona być stosowana do badań masowych, co wiąże się z wykorzystaniem w pełni lub częściowo automatycznych urządzeń pomiarowych.

Badania radioimmunometryczne. W badaniach tych zamiast zna­kowanego antygenu jak w metodzie radioimmunologicznej używa się znakowanych swoistych przeciwciał. Badania te wykonuje się w wa­runkach nadmiaru przeciwciał. Czułość metody jest bardzo wysoka, ponieważ możliwe jest wykrywanie nawet pojedynczych cząstek anty­genu. Ograniczeniem do szerokiego zastosowania metod radioimmunometrycznych jest bardzo wysoki koszt tego typu badań oraz znaczna pracochłonność metody.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.