Metody badań ultradźwiękowych

W diagnostyce stosowane są cztery rodzaje badań USG:

  1. badania poprzez skórę chorego,
  2. badania za pomocą sond wprowadzonych do jam ciała,
  3. badania śródoperacyjne,
  4. badania w kąpieli wodnej.

Badania poprzez skórę. W badaniach tych sonda ultradźwiękowa bezpośrednio przylega do skóry osoby badanej. Metodą tą wykonuje się większość badań ultradźwiękowych rutynowo stosowanych w diag­nostyce.

Badania za pomocą sondy wprowadzonej do jam ciała. Sonda może być wprowadzona do odbytnicy, pochwy, pęcherza moczowego, co pozwala na wykonanie szczegółowych badań macicy, jajników, gru­czołu krokowego, odbytnicy i pęcherza moczowego. Istnieją również metody wprowadzania sond ultradźwiękowych na gastrofiberoskopach do światła żołądka i dwunastnicy, co pozwala na uzyskiwanie obrazów USG, zwłaszcza trzustki, dróg żółciowych i wątroby, od strony wew­nętrznej.

Badania śródoperacyjne. W badaniach tych wysterylizowane, spe­cjalne sondy przesuwa się po powierzchni narządów przy otwartych powłokach jamy brzusznej. Badania te najczęściej wykonuje się w ce­lu lokalizacji złogów (kamieni) w drogach żółciowych i w nerkach oraz wyszukania małych zmian nowotworowych w wątrobie. Metodę badań śródoperacyjnych stosuje się również w neurochirurgii poprzez otwory trepanacyjne w czaszce. Z reguły postępowanie to ma na celu dokładne określenie granicy guza (wykrytego za pomocą tomografii komputerowej) i prawidłowej tkanki mózgowej, co ma praktyczne zna­czenie przy całkowitym usunięciu guza.

Badania w kąpieli wodnej (metoda immersyjna). Metodę tę sto­suje się do badania narządów leżących powierzchownie, a głównie do badania sutków (mammografia USG), oraz do badania całego ciała u małych dzieci. W metodzie tej sondy ultradźwiękowe umocowane są pod wodą, w której zanurza się badany narząd (np. sutki). W czasie badania sondy przesuwają się automatycznie. Uzyskiwane obrazy ul­tradźwiękowe charakteryzują się bardzo dobrą rozdzielczością, pozwa­lającą w mammografu USG uwidocznić guzy sutka już o średnicy 5 mm.

Ultrasonografia zabiegowa. Nazwą tą określa się wykonywanie pod kontrolą obrazu USG wielu zabiegów diagnostycznych (np. celowanych biopsji cytologicznych i z pobraniem skrawka tkanki do ba­dań histologicznych) i zabiegów leczniczych (np. opróżnianie torbieli i krwiaków, drenaż ropni o różnej lokalizacji, zakładanie przezskórne drenów do nerek, wykonywanie przetoki pęcherza moczowego nad spojeniem łonowym w celu odprowadzenia moczu, celowane, domiejscowe podawanie różnych leków).

Metodę tę stosuje się także przy badaniach rentgenowskich w celu wykonania badań kontrastowych, np. przezskórnej przezwątrobowej cholangiografii, pielografii zstępującej. Pod kontrolą obrazu USG wkłuwa się igłę do dróg żółciowych czy miedniczki nerkowej i przez tę igłę podaje się kontrast w celu wykonania wspomnianych wyżej ba­dań rentgenowskich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.