Alergia

Reakcje alergiczne na leki to jedne z najczęstszych objawów szkodliwego działania leków. Przejawiają się one przede wszystkim zmianami skórnymi w postaci różnopostaciowej wysypki i swędzenia. Rzadziej występują cięższe powikłania alergiczne w postaci uszkodze­nia szpiku, rozpadu krwinek czerwonych, uszkodzenia narządów miąż­szowych, choroby posurowiczej lub zmian zapalnych stawów. Szczegól­nie niebezpieczne są gwałtowne uogólnione reakcje alergiczne: ob­rzęk Quinckego charakteryzujący się pojawieniem uogólnionego obrzęku skóry oraz obrzęku głośni, który może doprowadzić do śmierci z powodu uduszenia, oraz wstrząs anafilaktyczny będący na­głą uogólnioną reakcją alergiczną, prowadzącą do gwałtownego zabu­rzenia lub zatrzymania czynności ważnych dla życia narządów: ośrod­ków naczynioruchowego i oddechowego lub serca. Wstrząs anafilak­tyczny bardzo często wywołuje śmierć kliniczną. Wymagane jest wów­czas natychmiastowe leczenie dla ratowania życia.

Próby uczuleniowe obowiązują na leki szczególnie często wy­wołujące reakcje alergiczne. Mechanizm powstawania reakcji polega na tym, że lek wprowadzony do organizmu po raz pierwszy łączy się z białkami organizmu w kompleksy, wobec których mogą wytworzyć się przeciwciała. Po ponownym wprowadzeniu tego leku zachowuje się on jak antygen. Łączy się gwałtownie z przeciwciałami wywołując reak­cję alergiczną o różnym nasileniu i różnej lokalizacji narządowej. W czasie reakcji alergicznej są wydzielane z tkanek do krwiobiegu związki o potężnym działaniu biologicznym, zaburzające przepuszczalność naczyń krwionośnych, oskrzeli, przewodu pokar­mowego. Związkami tymi są m.in. histamina, 5-hydroksytrypina, bradykinina.

  • Zaburzenia genetyczne

W czasie stosowania niektórych leków mogą wystąpić nieoczekiwa­ne lub niezwykłe dla danego leku efekty toksyczne spowodowane ge­netycznie uwarunkowanymi enzymopatiami. Efekty te są bardzo trudne do przewidzenia, gdyż enzymopatie nie wywołują obja­wów chorobowych. Objawy te powstają dopiero po zażyciu przez cho­rego leku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.