Chemioterapia zakażeń drobnoustrojami

Twórcą podstaw współczesnej chemioterapii zakażeń był niemiecki lekarz specjalista w zakresie chemii i bakteriologii Paul Ehrlich W 1881 r. przedstawił on koncepcję zwalczania chorób zakaźnych za pomocą środków chemicznych. Zaowocowała ona odkry­ciem pierwszego środka chemioterapeutycznego przeciwbakteryjnego — salwarsanu, stosowanego przeciw kile.

  • Środki odkażające

Są to związki chemiczne zabijające drobnoustroje i niszczące ich za­rodniki. Stosuje się je zewnętrznie do odkażania pomieszczeń, narzę­dzi lekarskich, szkła laboratoryjnego, a także skóry i błon śluzowych. Nie stosuje się ich wewnętrznie, gdyż silnie uszkadzają również ko­mórki człowieka.

Środki do odkażania pomieszczeń i sanitariatów. Rzadko w tym celu jest stosowany pierwszy antyseptyk, kwas karbolowy, zwany fe­nolem, częściej metylofenol (krezol) stosowany w postaci mydła potasowego, zwanego lizolem, w roztworze 3-5%. Ponadto stosowane są związki chloru: chlorofenol, chlorokrezol, chloroksylen, chlor w stężeniu 1:10000, podchloryn sodowy, wapno chlorowane w stężeniu 10 — 20%. Wapno chlorowane jest mieszaniną pod­chlorynu wapniowego, wodorotlenku i chlorku wapniowego. Podobne zastosowanie ma 40% roztwór wodny formaldehydu, zwany forma­liną.

Środki do odkażania instrumentów i naczyń lekarskich oraz przedmiotów. W tym celu używa się formaliny, 40 — 70% wodnych roztworów alkoholu etylowego, lizolu oraz chlorku rtęciowego, zwane­go sublimatem, w stężeniu 1:20000.

Środki odkażające skórę nieuszkodzoną. Należą tu związki jodu, który zabija bakterie, pierwotniaki, wirusy i grzyby: alkoholo­wy roztwór jodu zwany jodyną, płyn Lugola będący wodnym roz­tworem zawierającym jod i jodek potasowy. Z soli rtęci używa się: merkurochrom stosowany w stężeniach 0,01-0,1%, mertiolat (stężenie 0,01-0,02) oraz amidochlorek rtęciowy (2 — 10% roztwory, maści i za­sypki). Często używa się również 40 — 70% wodnych roztworów alkoho­lu etylowego.

Środki odkażające śluzówki. Należy tutaj powszechnie znana woda utleniona, czyli 3% wodny roztwór nadtlenku wodoru, działająca silnie odkażająco przez wydzielanie tlenu atomowego, który zabija drobnoustroje. Podobny mechanizm działania ma nadman­ganian potasu (fioletowe kryształki) stosowany w stężeniu 1:5000 (zabarwienie roztworu jasnoróżowe). Ponadto stosowane są sole rtęci: oksycjanek rtęciowy (w stężeniu 1:5000 — 1:1000) i żółty tlenek rtęciowy w stężeniu 0,5-5 % w maści; sole srebra: azotan srebra (1:1000), białczan srebra (0,2 — 1%), roztwór srebra koloidalnego (0,1-1%); siarczan cynku (0,25%) oraz podchloryn sodu (0,5% roztwór – płyn Dakina).

Środki do odkażania ran. Stosuje się ww. roztwory: nadtlenku wodoru (wodę utlenioną), podchlorynu sodu, azotanu srebra, nadman­ganianu potasu.

Do odkażania wody stosuje się chlor.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.