Komórkowe preparaty krwiopochodne

Masa erytrocytarna (ME) otrzymywana jest z pełnej krwi konser­wowanej przez odciągnięcie osocza wraz z płynem konserwującym znad masy osiadłych lub odwirowanych elementów komórkowych krwi. Podobnie jak pełna krew, ME ważna jest 21 dni przy przechowy­waniu w temperaturze 4-6°C. W 1000 ml ME znajduje się 720 ml krwinek czerwonych, 200 ml osocza, 80 ml płynu konserwującego, ok. 13 g białek osocza, w tym 0,5 g fibrynogenu, 300 g białek osocza. Wskaźnik hematokrytowy ME wynosi ok. 72%.

Masa erytrocytarna płukana (MEP) jest wykonywana wyłącznie na zlecenie lekarza. Otrzymuje się ją przez płukanie ME 0,9% roztworem fizjologicznym soli. Czynność może być powtarzana kilkakrotnie, w zależności od żądanego odpłukania krwinek od białek osocza. MEP ma krótki termin ważności i powinna być przetoczona w ciągu 3 godz. od chwili jej wyprodukowania.

W zależności od wskazań ME zawiesza się niekiedy w fizjologicz­nych roztworach glukozy lub albumin. Stosuje się ją w znacznych niedokrwistościach u chorych posiadających jednocześnie przeciwciała antypłytkowe i antyleukocytarne z układu HLA, w niedokrwistoś­ciach hemolitycznych wrodzonych i nabytych, w niedokrwistościach w przebiegu niewydolności nerek i wątroby, kandydatom do przeszcze­pienia nerek lub innych narządów oraz w niedokrwistościach u cho­rych uczulonych na białko osocza.

Krew bezpłytkowa i bezleukocytarna (KBPL). Jest to masa ery­trocytarna bezpłytkowa i bezleukocytarna, otrzymywana drogą odcią­gania większości osocza wraz z krwinkami płytkowymi i białymi. Za­leżnie od wskazań stacja krwiodawstwa może na indywidualne zapo­trzebowanie uzupełnić tę masę autologicznym osoczem. Krew bezpłyt­kowa i bezleukocytarna różni się od masy erytrocytarnej płukanej śla­dową zawartością krwinek białych i płytkowych, a w drugiej wersji — również osocza. KBPL podaje się w stanach, gdy dochodzi do licznych przetoczeń, których wymaga choroba zasadnicza, chorym przed prze­szczepieniem nerek, w niedokrwistościach z obecnością przeciwciał antypłytkowych i antyleukocytarnych z układu HLA.

Krew heparynizowana. Jest to krew pobrana do płynu konserwu­jącego, składającego się z 50 ml 5% roztworu glukozy z dodatkiem 20 — 40 mg heparyny. Ważność takiej krwi wynosi do 19 godz. Musi być przechowywana w temperaturze 4 —6°C. Stosowana jest w opera­cjach z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Przeciwwska­zana jest w chorobach, w których należy się liczyć z ostrym lub przewlekłym krwawieniem.

Masa płytkowa. Preparat ten jest najczęściej wykonywany na in­dywidualne zlecenie lekarza. Wytwarza się go z 3 —4 1 krwi konserwo­wanej pobranej bezpośrednio od dawcy, zgodnej grupowo i pod wzglę­dem czynnika Rh. Czas ważności preparatu, przechowywanego w tem­peraturze 4-6°C, wynosi 6 godz. od chwili pobrania krwi. Korzyst­niejsze jest przechowywanie koncentratów płytkowych w środowisku płynnym we własnym osoczu w temperaturze 22°C. Po 72 godz. tak przechowywane płytki zachowują wyjściowe wartości liczbowe, pra­widłową ultrastrukturę oraz zdolność do brania udziału w procesie hemostazy. Najlepszą metodą konserwowania koncentratów krwinek płytkowych jest przechowywanie ich w stanie zamrożonym. W tej po­staci zachowują one pełną aktywność biologiczną przez dość długi ok­res dzięki zahamowaniu procesów metabolicznych. Najkorzystniejsze jest używanie jako substancji ochronnej dwumetylosiarkotlenku (DMSO). Przy użyciu tej metody po rozmrożeniu preparatu 70% wyjś­ciowej liczby krwinek zachowuje prawidłową ultrastrukturę, niezmie­nioną aktywność metaboliczną, zdolność udziału w procesie hemosta­zy. Przeciwwskazaniem do stosowania masy płytkowej są przeciwciała antypłytkowe we krwi biorcy.

Masa leukocytarna. Preparat jest produkowany ze świeżej krwi przez odwirowanie od pozostałych elementów komórkowych. Przygoto­wuje się go na indywidualne zlecenie lekarza. Czas ważności wynosi 4 — 6 godz. przy przechowywaniu w temperaturze 4 —6°C. Przeciw­wskazaniem do przetaczania masy leukocytarnej jest obecność we krwi biorcy przeciwciał antyleukocytarnych z układu HLA.

Krew uniwersalna dla układu ABO. Jest to preparat, w którym zawieszone są krwinki grupy 0 w osoczu grupy AB. Czas przechowy­wania preparatu wynosi 12 godz. od chwili wykonania preparatu. Sto­suje się go do transfuzji wymiennej u noworodków z konfliktem sero­logicznym oraz u osób wymagających transfuzji wymiennej po przeto­czeniu obcogrupowej krwi w układzie ABO.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.