Zapobieganie przenoszeniu chorób zakaźnych

Zapobieganie przenoszeniu chorób zakaźnych drogą krwi polega na prowadzeniu wśród dawców krwi odpowiednich badań kwalifikacyj­nych, mających na celu wykrycie osób chorych lub nosicieli. Na przy­kład, w celu zapobieżenia wszczepieniu wirusowego zapalenia wątroby, chorobie, której czas inkubacji wynosi 45—180 dni, stosu­je się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku. Wprowadzono też jako badanie rutynowe oznaczanie u wszystkich dawców krwi antygenu Australia, zwanego początkowo Au, SH, a ostatnio HBsAg, który uznano za swoisty dla wirusowego zapalenia wątroby typu B. Prowa­dzona jest również wnikliwa selekcja tych dawców krwi, którzy:

  1. w czasie 6 miesięcy poprzedzających upust krwi mieli przetaczaną krew,
  2. w czasie 6 miesięcy poprzedzających upust krwi mieli kontakt z chorym na żółtaczkę (wirusowe zapalenie wątroby),
  3. są podejrzani o to, że ich krew lub osocze były przyczyną wszczepiennego wirusowego zapalenia wątroby u biorcy,
  4. wykazują zwiększoną aktywność aminotransferaz (AspAT i A1AT),
  5. wykazują zmiany w moczu wskazują­ce na uszkodzenie wątroby (obecność barwników żółciowych),
  6. mają powiększoną wątrobę lub śledzionę.

Zapobieganie przenoszeniu AIDS, tj. zespołu nabytego upośledzenia odporności, polega na badaniu krwi dawców na obec­ność wirusa HIV oraz na ograniczeniu leczenia krwią do przypad­ków bezwzględnie koniecznych.

W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia kiły podczas le­czenia krwią i jej pochodnymi wprowadzono badania kwalifikacyjne na odczyn VDRL lub odczyn Nelsona u krwiodawców, jak również sto­sowanie wyłącznie krwi konserwowanej. Stwierdzono, że przechowy­wanie krwi w płynie ACD w temp. 4 —6°C przez okres 24-72 godz. zmniejsza w wielkim stopniu żywotność krę tka bladego. Krwiodawcy, którzy chorowali na zimnicę, mogą być zakwalifikowani do odda­nia krwi, jeżeli przez ostatnie 5 lat nie mieli charakterystycznych ob­jawów tej choroby.

Rozróżnia się zatem przeciwwskazania bezwzględne do oddawania krwi (dyskwalifikacja na stałe), oraz przeciwwskazania lub dyskwali­fikację czasową.

Przeciwwskazania bezwzględne, dyskwalifikujące na stałe, to: zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS), kiła wro­dzona i nabyta, gruźlica płuc lub innych narządów, bruceloza, choro­by układu krążenia, choroby krwi i układu krwiotwórczego, stany po zawale mięśnia sercowego, ogólna miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, ostre i przewlekłe choroby nerek, nowotwory złośliwe, padaczka, cięż­kie nerwice wegetatywne, choroby psychiczne, alkoholizm, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, cukrzyca, łuszczyca, choroby gru­czołów wydzielania wewnętrznego, ozena (zanikowy nieżyt nosa), za­burzenia przemiany materii oraz przebyte operacje z powodu nowo­tworów złośliwych, gruźlicy lub bąblowca.

Przeciwwskazania względne dyskwalifikujące czasowo to: ostre choroby zakaźne, choroby skóry typu zakaźnego, zapalnego, uczuleniowego, choroby oczu (zwłaszcza zapalne), ostry i przewlekły gościec stawowy, masa ciała niższa niż 50 kg u mężczyzn i 45 kg u ko­biet, miesiączka u kobiet i okres 3 dni po ukończeniu krwawienia, 6-miesięczny okres po porodzie i zabiegach operacyjnych, 10-dniowy okres po szczepieniach ochronnych, z tym, że dawcy szczepieni przeciwko ospie naturalnej mogą oddawać krew po pełnym wygojeniu wykwitu, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 tygodni. Osoby, które przebywały w krajach tropikalnych, mogą oddać krew po upływie jed­nego roku od daty powrotu do kraju.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.