Kadry służby zdrowia

Zasady polityki kadrowej w służbie zdrowia zostały ustalone w ustawie z 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. W myśl tej ustawy praca w zakładach społecznych służby zdrowia jest obowiązkiem fachowych pracowników służby zdrowia, a warunki zatrudnienia i płac są jednolite w całym re­sorcie. Przed podjęciem pracy zawodowej pracownicy ci mają obowią­zek zarejestrowania się w organie administracji służby zdrowia stop­nia wojewódzkiego.

Ogólna liczba lekarzy w kraju kształtuje się na średnim poziomie światowym, natomiast rozmieszczenie ich jest ciągle niezadowalające. Istnieją bowiem województwa, w których deficyt kadr medycznych jest znaczny.

  • Uprawnienia i obowiązki lekarza

Wykonywanie zawodu lekarza obejmuje: rozpoznawanie chorób, ich leczenie, zapobieganie im, a także wydawanie orzeczeń lekarskich. Prawo do wykonywania zawodu lekarza może uzyskać obywatel pol­ski, który ukończył studia lekarskie w kraju lub inne uznane za rów­norzędne i nie jest ubezwłasnowolniony. Po upływie 5 lat od uzyska­nia dyplomu lekarz, który zgłosił zamiar wykonywania zawodu, może być zobowiązany do odbycia przeszkolenia.

Lekarz może wykonywać zawód również poza społecznym zakładem służby zdrowia, pod warunkiem, że jest zatrudniony w takim zakładzie w ustalonym wymiarze godzin.

Do obowiązków lekarza należy:

  1. udzielenie pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować utratę życia lub kalectwa, chyba że istnieje możliwość niezwłocznego uzyskania pomocy lekarskiej przez pogotowie ratunkowe lub inną instytucję przeznaczoną do udzie­lania doraźnej pomocy lekarskiej;
  2. zachowanie w tajemnicy wszystkiego, czego dowie się w trakcie pełnienia czynności zawodowych; lekarz zwolniony jest od zachowa­nia tajemnicy zawodowej, gdy:
  • osoba korzystająca z pomocy wyrazi na to zgodę,
  • zachowanie tajemnicy może spowodować istotne nie­bezpieczeństwo dla życia i zdrowia chorego lub otoczenia,
  • występuje w roli biegłego w sądzie,
  • obowiązany jest poinformować władze, np. istnieje obowiązek zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne.

Z wyjątkiem prostych zabiegów określonych przepisami, lekarz mo­że wykonywać zabiegi operacyjne wyłącznie w zakładach leczniczych. Na wykonanie zabiegu operacyjnego lekarz jest obowiązany uzyskać wyraźną zgodę chorego lub jego opiekuna.

Lekarz może zapisywać leki tylko na receptach, nie może ich sprze­dawać choremu. Orzeczenie o stanie zdrowia lub świadectwo zgonu może wydać wyłącznie po osobistym przeprowadzeniu badania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.