Nadzór specjalistyczny

Funkcje doradczą, opiniodawczą i kontrolną dla kadry kierowniczej służby zdrowia spełnia nadzór specjalistyczny. Powołany on został w celu zapewnienia właściwego poziomu fachowego zakładów służby zdrowia. Nadzór specjalistyczny analizuje potrzeby zdrowotne ludności, ocenia stan organizacyjny i działalność służby zdrowia, oce­nia poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych, wdraża osiągnięcia nauk medycznych do praktycznej działalności zakładów służby zdro­wia, współdziała w nadzorowaniu kształcenia kadr medycznych wszystkich szczebli.

Istnieją dwa szczeble nadzoru specjalistycznego: krajowy i woje­wódzki. Krajowy nadzór specjalistyczny sprawowany jest przez krajowe zespoły specjalistyczne, których przewod­niczący powoływani są przez ministra zdrowia i opieki społecznej. Są nimi często dyrektorzy resortowych instytutów naukowo-badawczych.

Wojewódzki nadzór specjalistyczny pełnią właściwe, z tytułu zakresu swego działania, zakłady służby zdrowia stopnia wo­jewódzkiego, np. oddziały szpitalne, przychodnie. Kierownicy tych jed­nostek otrzymują tytuł specjalisty wojewódzkiego. Specja­listów wojewódzkich powołuje główny lekarz wojewódzki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.