Nauki medyczne i szkolnictwo medyczne

Baza dydaktyczna i naukowa ochrony zdrowia obejmuje: 11 akade­mii medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, 18 resortowych instytutów naukowo-badawczych oraz 2 szkoły wyższe i 5 instytutów naukowo-badawczych podległych innym resortom.

Resort zdrowia i opieki społecznej jest odpowiedzialny za prowadze­nie kilku programów sterowanych centralnie, m.in. takich jak zwal­czanie chorób nowotworowych, zapobieganie i zwalczanie chorób układu krążenia, ochrona zdrowia matki, dziecka i rodziny.

Resort zdrowia i opieki społecznej nadzoruje również problemy mię­dzyresortowe: „Wpływ skażeń środowiska na zdrowie i życie człowie­ka” oraz „Podstawy ergonomicznej optymalizacji warunków pracy w przemyśle”. Zajmuje się ponadto wieloma problemami resortowymi obejmującymi ważne społecznie zagadnienia medycyny klinicznej oraz zagadnienia medycyny społecznej, jak np. optymalizacja opieki zdro­wotnej i społecznej. Placówki naukowe i dydaktyczne resortu zdrowia poza realizacją tzw. tematów własnych uczestniczą także w pracach naukowych prowadzonych przez inne resorty oraz Polską Akademię Nauk.

Jednym z podstawowych warunków skuteczności działań ochrony zdrowia jest przygotowanie właściwej liczby kadr medycznych z odpo­wiednimi kompetencjami i postawą społeczno-moralną. Potrzeby zdro­wotne i społeczne kraju oraz poziom rozwoju ekonomicznego wymaga­ją, aby absolwenci byli przede wszystkim przygotowani do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

Oprócz akademii medycznych i szkół wyższych istnieją wydziały pie­lęgniarstwa i analityki medycznej, przygotowujące właściwe kadry z wyższym wykształceniem. Ponadto istnieje wiele średnich szkół me­dycznych, kształcących młodzież w 20 zawodach medycznych, takich jak pielęgniarstwo, służby dietetyczne, technicy stomatolodzy, techni­cy biomechanicy, ortopedzi. Istnieją 2 typy średnich szkół medycz­nych: licea medyczne oraz medyczne szkoły policealne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.