Przemysłowa służba zdrowia

Do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz do kontrolowania pod względem zdrowotnym środowiska pracy powołana została przemysłowa służba zdrowia, a także przyzakładowe międzyzakładowe przychodnie re­habilitacyjne przy spółdzielniach inwalidów.

Przemysłowa służba zdrowia sprawuje nadzór nad stanem sanitar­nym i warunkami pracy w zakładzie, bada stan zdrowia pracowników, zapobiega chorobom, zwłaszcza chorobom zawodowym, udziela świad­czeń leczniczych, prowadzi rehabilitację leczniczą i zawodową, orzeka o czasowej niezdolności do pracy i analizuje ją, oraz prowadzi oświatę zdrowotną (wychowanie zdrowotne).

Opieką przemysłowej służby zdrowia są objęci pracownicy zatrud­nieni w przemyśle, budownictwie, transporcie, a także uczniowie szkół zawodowych oraz inwalidzi zatrudnieni w spółdzielczości in­walidzkiej .

Przychodnie przyzakładowe organizowane są przy zakła­dach pracy zatrudniających powyżej 600 pracowników, z tym że w kopalniach i hutach są tworzone przy 500 zatrudnionych, a w zakła­dach przemysłu chemicznego i rafineriach – przy 400. Liczba ta może być mniejsza, jeśli w zakładzie występują szczególne zagrożenia dla zdrowia.

Przychodnie międzyzakładowe organizowane są dla dwóch lub więcej zakładów pracy, które zatrudniają łącznie ponad 500 pracowników.

Opieka nad pracownikami zatrudnionymi w przemyśle jest zrejonizowana. W ustalaniu rejonów brany jest także pod uwagę stopień szkodliwości zawodowych w miejscu pracy. W przychodniach przemysłowych istnieją poradnie: ogólne, dla kobiet, lekarsko-dentystyczne oraz specjalistyczne (w zależności od potrzeb).

Istotnym elementem działalności przemysłowej służby zdrowia jest prowadzenie badań profilaktycznych. Wszystkie osoby przyj­mowane do pracy podlegają badaniom wstępnym w celu okreś­lenia stanu zdrowia i zdolności do pracy w danym zawodzie i na da­nym stanowisku pracy.

Badaniom okresowym poddawani są pracownicy narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, pracownicy mło­dociani, kobiety ciężarne, chorzy na niektóre choroby przewlek­łe, pracujący na stanowiskach pracy wymagających specjalnej sprawności.

Badaniom kontrolnym podlegają osoby, które były nieobec­ne w pracy z powodu choroby przez ponad 30 dni oraz osoby, które otrzymały orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy od lekarza spo­za przychodni przemysłowej. Nadzór nad działalnością przychodni przemysłowych sprawuje wojewódzka przychodnia prze­mysłowa.

Placówki przemysłowej służby zdrowia, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uwarunkowane potrzebami – powinny być udostępnione ogółowi ludności (rodzinom zatrudnionych).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.