Specjalistyczna opieka zdrowotna oraz opieka szpitalna

 • Specjalistyczna opieka zdrowotna

Specjalistyczna opieka zdrowotna (ambulatoryjna i stacjonarna) ma charakter konsultacyjny w stosunku do podstawowej opieki zdrowot­nej. Zakres pomocy specjalistycznej udzielanej na szczeblu wojewódz­kim zależy w pewnym stopniu od charakterystyki danego wojewódz­twa, rozwoju jego infrastruktury oraz stopnia zurbanizowania i uprze­mysłowienia. Jest to nieuniknione, ponieważ wielkość województw jest bardzo zróżnicowana. Na przykład w 1984 r. liczba mieszkańców w województwach mieściła się w przedziale od 238 tys. (województwa najmniejsze) do 3,8 min.

Rolę uzupełniającą w świadczeniu pomocy specjalistycznej sprawu­ją na szczeblu regionu kliniki akademii medycznych oraz niektóre oddziały kliniczne resortowych instytutów naukowo-badawczych.

 • Opieka szpitalna

Opieka szpitalna, zwana także stacjonarną, sprawowana jest w przypadku konieczności wykonania specjalistycznych badań diagnostycznych, ciągłej całodobowej obserwacji chorego, opieki le­karskiej i fachowego pielęgnowania.

W obecnym systemie organizacyjnym opiekę stacjonarną świadczą: oddziały szpitalne, wojewódzkie szpitale i wojewódzkie szpitale zespo­lone, wojewódzkie szpitale specjalistyczne, szpitale kliniczne akademii medycznych, oddziały szpitalne instytutów naukowo-badawczych, od­działy szpitalne przy stacjach pogotowia ratunkowego.

W każdym szpitalu można wyróżnić 4 części:

 1. część diagnostyczną, charakteryzującą jakość świadczeń szpitala;
 2. część leczniczo-zapobiegawczą, obejmującą izbę przy­jęć, oddziały szpitalne, aptekę szpitalną, punkt krwiodawstwa, a w szpitalach klinicznych również dział naukowo-dydaktyczny i pracow­nie naukowe;
 3. część techniczno-gospodarczą obejmującą urządzenia techniczne, gospodarcze i sanitarne, np. centralną tlenownię, kuchnię, pralnię, szwalnię, kotłownię, magazyny, centralną sterylizację, dezynfektornię, oczyszczalnię ścieków itp.;
 4. część socjalną, zawierającą kompleks urządzeń sanitarno-higienicznych, stołówkę, świetlicę, bibliotekę itp.

Izba przyjęć pełni następujące funkcje:

 • udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • poprzez badania lekarskie ustala, czy zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego oraz kwalifikuje chorych na odpowiednie oddziały;
 • przeprowadza niezbędne zabiegi sanitarno-higieniczne;
 • rejestruje osoby kierowane do szpitala oraz powiadamia rodzinę lub opiekunów o wypadku, pogorszeniu się stanu zdrowia albo zgonie chorego w szpitalu;
 • rejestruje odmowy przyjęcia do szpitala.

Lekarz dyżurny izby przyjęć pełni szczególnie odpowie­dzialną rolę. Od jego decyzji zależy przyjęcie lub nieprzyjęcie chorego do szpitala. Odpowiada on również za przeprowadzenie akcji reani­macyjnej u chorych znajdujących się w stanach zagrożenia i utraty życia.

Oddział szpitalny zapewnia opiekę stacjonarną. W oddziale ustalane jest rozpoznanie choroby, przeprowadzane leczenie, zapew­niona całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska, zapewnione wyży­wienie oraz właściwe warunki higieniczne i kulturalne, ustalany jest też dalszy program leczenia chorego dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.